X

اخبار و تازه ها

09

اولین جلسه آموزشی نرم افزاری (HIS)  در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛  اولین جلسه آموزشی(HIS) با حضور نماینده شرکت تراشه هوشمند، سرپرست فناوری و اطلاعات آسایشگاه، نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت و تعدا زیادی از مراقبین و پرستاران آسایشگاه با هدف آموزش این نرم افزار و نحوۀ استفاده آن در مراکز با هدف کاهش هزینه ها و  ایجاد بانک اطلاعات به منظور دسترسی سریع و آسان در سالن گردهمایی اقاقیا برگزار شد.

 امـروزه هـیچکـدام از عرصـه هـای دانـش بشری از تأثیرات دانش و فنآوری اطلاعات دور نمانده اسـت. از همـین رو در محـیط پویـای سـلامت، فـنآوری اطلاعـات و ارتباطـات نقـش هدایت کنندهای را بر عهده گرفته و الگوی مراقبت سلامت را در تمام سطوح به طـور چـشمگیـری تحــت تــأثیر قــرار داده اســت.

مهندس مصباح زاده نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت آسایشگاه در خصوص مراحل تشکیل کمیته بیان کرد: کمیته (HIS) در تاریخ 25 بهمن 97 با حضور دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه و اعضای این کمیته که متشکل از نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت، سرپرست فناوری و اطلاعات، نماینده شرکت تراشۀ هوشمند، معاونین، مدیران و مسئولین مراکز برگزار شد که خط مشی فعالیت های کمیته مشخص شد و اقدامات کمیته در دو فاز  تعریف شد. ابتدا در فاز اول مقرر شد این سیستم در درمانگاه و مراکز Hom cear  مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس در فاز دوم در مراکز روزانه و بستری مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه اظهار کرد:یکــی از دســـتاوردهای فنـــاوری، سیـــستم اطلاعـــات بیمارستانی (HIS)اسـت کـه سیـستمی جـامع و یکپارچه است که برای کنترل جنبـه هـای بـالینی، اداری و مدیریتی آسایشگاه  طراحی شده اسـت.

وجدانی افزود: سـازمان جهانی بهداشت، (HIS)  را سیستمی تعریف می کند کــه جمــع آوری داده هــا، پــردازش، گــزارش و اسـتفاده از اطلاعـات مـورد نیـاز بـرای ارتقـای اثربخـــشی خـــدمات و کارآمـــدی را از طریـــق مــدیریت بهتــر همــه ســطوح خــدمات ســلامتی امکان پذیر می سازد و  ارایه اثربخش مراقبت با کیفیت بالا مستلزم وجـود ایـن سیـستم اسـت .بـه عبـارت دیگـر وظیفـه و هـدف اصـلی سیستم HIS، پشتیبانی از مراقبت با کیفیت و اثربخش، می باشـد.

وی در ادامه تشریح کرد: سیستم اطلاعاتی بیمارستانی نقـــش مهمـــی در برنامـــه ریـــزی، راه انـــدازی، سازماندهی و کنتـرل عملیـات زیرسیـستمهـای در آسایشگاه را داشته و نقش هماهنگ کننـده را در ایـن سیستم بازی مـی کنـد و هدف این سیستم، پشتیبانی از خدمات درمانی بیمار(توانخواه) و ایجاد فرآیندهای الکترونیکی اسـت .

در مورد اهمیت نقش کـاربران در موفقیـت سیـستمهـای اطلاعـاتی بررسـی هـایی صـورت گرفتـه اسـت و در اغلـب ایـن بررسـی هـا عامـل انسانی چه به صورت فـردی و چـه بـه صـورت گروهی دارای اهمیت زیاد و تعیین کننده ارزیـابی شناخته شده است.

 

دکتر وجدانی در پایان به اهم اهداف آموزش و راه اندازی سیستم(HIS) اشاره کرد :

-استاندارد کردن ثبت تشریفات پذیرش آسایشگاه

– کاهش هزینه ها

-بهبود وصول درآمدها

-دسترسی سریع به ارزیابی توانخواهان و بازبینی و پژوهش در درمان

-توسعه اطلاعات برای تصمیم گیری موثر

-ایجاد بانک اطلاعات برای دسترسی سریع و آسان

-کاهش ریسک های خدمات درمانی

-بهبود دسترسی به اطلاعات توانخواهان و…..

وی در ادامه تاکید کرد: به همت کمیته (HIS) در آینده نزدیک شاهد رونمایی و استفاده از این سیستم در آسایشگاه خواهیم بود.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
برخی از مراکز تحت پوشش
 • بیمارستان عرفان
 • بیمارستان نیایش
 • بیمارستان بهمن
 • بیمارستان کسری
 • بیمارستان ایرانمهر
 • بیمارستان مهر
 • بیمارستان نگاه
 • بیمارستان تخت جمشید
 • بیمارستان تریتا
 • بیمارستان ساسان
 • بیمارستان آسیا
 • بیمارستان آریا
 • بیمارستان آپادانا
 • بیمارستان پارس رشت
 • بیمارستان قائم رشت
 • بیمارستان مرتاض یزد
 • بیمارستان مجیبیان یزد
 • بیمارستان گلسار رشت
 • بیمارستان امید
 • بیمارستان بهشتی بندرانزلی
 • مرکز درمانی رازی رشت
 • کلینیک دندانپزشکی ایرانیان
 • بيمارستان نورانی تالش
 • بيمارستان امینی لنگرود
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتولب
 • بیمارستان آریا اهواز
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی :
تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان جلیلوند - کوچه سوم غربی - پلاک 3 - واحد 1 و 2
کدپستی :
1467893561
خط تلفن ویژه :
43000420 - 021
نمابر :
88095424 - 021
ایمیل:
info@tebsoft.com
ارسال پیام
دی ان ان